Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

Ochrona danych osobowych

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy.

 

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 i 14 RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kamiennej Górze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Aleja Wojska Polskiego 1

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem  można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mopskamiennagora.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się  skontaktować poprzez email iod@kamiennagora.pl , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. poz. 930 z późn. zm.)

Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu.

ODBIORCY DANYCH

 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pana/i dane innym podmiotom np.:

-policji,

- prokuraturze,

- wymiarowi sprawiedliwości,

- administracji publicznej.

Podstawą przekazania/powierzenia Pana/i danych są przepisy prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z ustawami szczegółowymi oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18  stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe  w sytuacji gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być niepodjęcie czynności urzędowych.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Pana/i dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Wrzesińska
Ilość wyświetleń: 392
21 listopada 2018 12:19 Beata Wrzesińska - Zmiana treści zakładki.
07 sierpnia 2018 09:06 Beata Wrzesińska - Zmiana treści zakładki.
07 sierpnia 2018 09:05 Beata Wrzesińska - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl